පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ, කලා බාහිර උපාධිය 2018 (පැරණි නිර්දේශය) ප්‍රතිඵල නිකුත් කරයි.

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ දුරස්ථ හා අඛන්ඩ අධ්‍යාපන ඒකකය මඟින් පවත්වන ලද "කලා විෂයයන් පිළිබඳ සාමාන්‍ය උපාධි විභාගය - 2018 දෙසැම්බර් (බාහිර - පැරණි නිර්දේශය) ප්‍රථිඵල නිකුත් කර තිබෙනවා. පහත සබඳියෙන්…

බස්නාහිර පළාත් උපාධි ගුරු විභාග 2019 ජුනි 23 හා 30 ඉරිදා දිනවල පැවැත්වේ.

බස්නාහිර පළාත් සභාවේ, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය යටතේ පවත්නා පාසල්වල ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධි ගුරුවරුන් බඳවා ගැනිම සඳහා, බස්නාහිර පළාත් සභා රාජ්‍ය කොමිෂන් සභාව මගින් පවත්වන විවෘත හා සංවෘත තරඟ විභාග ඉහත…

දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සහකාර විභාගය 2019 ජුනි 22 පැවැත්වේ

2019 පෙබරවාරි මස අයැදුම්පත් කැඳවන ලද, දකුණු පළාත් සභාවේ රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර විවෘත තරඟ විභාගය 2019 ජුනි මස 22 දින සෙනසුරාදා පවත්වනු ලබන බව, දකුනු පලාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව…

2019 ජුනි මස පැවැත්වෙන රජයේ තරඟ විභාග සහ දිනයන්/ 2019 ஜூன் மாத பரீட்சை நாட்காட்டி / Government Competitive Examination Calendar of Sri Lanka for June 2019

2019 ජුනි මස 01 සෙනසුරාදා - I. අධිකරණ කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ අධිකරණ ලිපිකරු 3 වන ශ්‍රේණිය සදහා බඳවගැනිමේ සීමිත තරග විභාගය - කොළඹ දි පැවැත්වේ. II. ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන් දෙපාර්තමේන්තුවේ,…

උතුරුමැද පළාත් සභා රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර 2019.02.16 දින විභාගයේ සම්මුඛ පරික්ෂණට කැඳවිමේ කඩඉම් ලකුණු (Cutoff Marks)

උතුරුමැද පළාත් සභාවේ, රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ 3 ශ්‍රේණියට බඳවාගැනිම සඳහා 2019.02.16 දින පැවැති තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල, 2019.03.16 දින නිකුත් කරන ලදි. එම විභාගයේදි එක් විෂයයක් සදහා අවම ලකුණු 40ක්…