බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගය 2018 (බු.ව. 2562) – පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර නොමිලේ!

Dahampasala දහම් පාසල Buddhist Dharmacharya Exam Past Papers 2018බෞද්ධ දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාගය 2018 වසරේ පෙනී සිටින අයදුම්කරුවන්ට උපකාර වන පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර (2000 සිට 2016 දක්වා) පහත සබැඳියෙන් නොමිලේ බාගත කරගන්න.

පහත විෂයන්වලට අදාළ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර රාශියක් අඩංගු වේ.
(ප්‍රශ්න පත්‍ර වැඩි ප්‍රමාණයක් image ලෙස .jpg file format එකෙන් ඇති අතර, කිහිපයක් .pdf file ලෙස ඇත).

(01) ථෙරවාදි බුද්ධ ධර්මයේ මුලික ඉගැන්වීම්
(02) බෞද්ධ විනය මාර්ගය හා පාලි භාෂා පරිචය
(03) අභිධර්මය
(04) බෞද්ධ ඉතිහාසය හා සංස්කෘතිය
(05)බෞද්ධ සමාජ දර්ශනය

Click This Download Link for the Buddhist Dhaham Pasal Dharmacharaya Exam Past Papers.

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close