ඌව පළාත්සභා උපාධි / ඩිප්ලෝමා පාසල් ගුරු විවෘත තරඟ විභාගය 2018

Uva Province Teaching Exam 2018 - ඌව පළාත් සභා උපාධි ගුරු තරඟ විභාගය 2018

ඉහත විභාගය සඳහා ඌව පළාත් රාජ්‍යසේවා කොමිෂන් සභාව විසින්, ඌව පළාතේ ස්ථිර පදිංචිකරුවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවා ඇත. පුරප්පාඩු විෂයයන්ට ගැලපෙන උපාධියක් තිබෙන හෝ උසස් ජාතික ගණකාධිකරණ / වාණිජ ඩිප්ලෝමාව ලබා තිබෙන්නන්ට මීට අයදුම් කළ හැක.
ඉල්ලුම්කරුවන්ගේ උපරිම වයස් සීමාව අවුරුඩු 35වේ. (1983.11.30 දින හෝ ඊට පසු උපන්නන්).
ආරම්භක වැ‍ටුප් පියවර රු. 32,200/= කි (GE 01-2016 වැ‍ටුප් පරිමාණය යටතේ).
අයැදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2018.11.30 වේ.


විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් 2019 මාර්තු මස ලිඛිත තරග විභාගය පැවත්වීමට නියමිතය.
එම විභාගයට නියමිත ප්‍රශ්ණපත්‍ර 2කි.
1. අභියෝග්‍යතාව / බුද්ධි පරික්ෂණ (IQ) – (ගුරු වෘත්තිය සඳහා වන කුසලතා, තර්කානුකූල බුද්ධිය පිළිබඳ දැනුම මැන බැලිම සඳහා බහුවරණ හා කෙටි මාදිලියේ ප්‍රශ්න 50 ක්– පැය 1 )
2. සාමාන්‍ය දැනිම (General Knowledge) – (ගුරු කේෂත්‍රයේ සාමාන්‍ය දැනුම, දේශිය වශයෙන් සිදුව ඇති හා සිදුවන අධ්‍යාපන ප්‍රවණතා හා අධ්‍යාපන නවීකරණ පිළිබඳ දැනුම පරික්ෂා කරන බහුවරණ හා කෙටි මාදිලියේ ප්‍රශ්න – පැය 1 ).


ලිඛිත විභාගයෙන් සමත් වන්නන්ට ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් පැවැත්වෙන අතර එහිදි විනාඩි 5 ට නො අඩු ඉදිරිපත් කිරීමක් කළ යුතුය.
ඉහත ලිඛිත විභාගය සහ ප්‍රායෝගික පරික්ෂණයේ මුළු ලකුණුවල කුසලතා අනුපිළිවෙල මත, පාසල් පාදක ක්‍රමය පදනම්ව, සුදුස්සන් ‍තෝරා ගනියි.


guru-vibaga-samanya-dhenima-1000-bookමෙම විභාගයේ “සාමාන්‍ය දැනිම” ප්‍රශ්න පත්‍රයේ විෂය නිර්දේශය සම්පුර්ණයෙන්ම ආවරණය වන පරිදි ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම 1000″ පොත සකසා ඇත (A.R. අමරසිංහ, 2017 මධ්‍යම පළාත් උපාධි ගුරු විභාගයේ ප්‍රථමයා විසිනි.).
ග්‍රන්ථය ලියාපදිංචි තැපැල් මඟින් නිවසටම ගෙන්වා ගැනිමේ විස්තර මෙම සබැඳියේ දක්වා ඇත.
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 071-5240237 / 076-2030237 (සදුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා ප.ව. 3 – 8 ත් අතර).


Download Links:

1. Uva Provincial Council Graduate / Diploma Teaching Exam 2018 Newspaper Notice – ඌව පළාත් සභා උපාධි / ඩිප්ලෝමා ගුරු තරඟ විභාගය 2018 පුවත්පත් දැන්වීම.

2. Uva Province Graduate Teaching Exam 2018 Application – ඌව පළාත් උපාධි ගුරු විභාග අයදුම්පත (pdf).

3. උපාධි /ඩිප්ලෝමා ගුරු අයදුම්පත් කැඳවීමේ පුවත්පත් නිවේදනය 2018 – ඌව පළාත්සභා රාජ්‍යසේවා කොමිසම.pdf

4. UVA Province School List with Teaching Vacancies ඌව පළාත් සභාවේ ගුරු පුරප්පාඩු පාසල් ලේඛනය 2018.pdf

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close