ධර්මාචාර්ය සමතුන් පාසැල් ගුරුවරුන් ලෙස බඳවා ගැනිමේ විභාගයට අයදුම්පත් කැඳවිමේ අවසන් දිනය 2018.12.31 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ.

Dharmacharya Teaching Exam Date Extended to 20181231
ශ්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ 3-II ශ්‍රේණියට ධර්මාචාර්ය සමතුන් බඳවා ගැනිමේ විභාගය සදහා අයැදුම්පත් කැදවිමේ අවසන් දිනය 2018.12.31 දක්වා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විසින් දීර්ඝ කර ඇත (Link to Gazette). මෙම ගුරු විභාගය සදහා බෞද්ධ, ක්‍රිස්තියනි, ක‍තෝලික, හින්දු දහම් පාසැල් ධර්මාචාර්ය හා මුස්ලිම් මවුලවි විබාග සමතුන්ට අයදුම් කළ හැක.(අපගේ පෙර දැන්වීම මෙතැනින් බලන්න.)

guru-vibaga-samanya-dhenima-1000-book

ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම 1000 පොත( A.R. අමරසිංහ , 2017 මධ්‍යම පළාත් උපාධි ගුරු විභාගයේ ප්‍රථමයා විසින් සම්පාදිත) – ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම ප්‍රශ්න පත්‍ර විෂය නිර්දේශය සම්පුර්ණයෙන් ආවරණය කරයි. 2018 ඔක්තෝබර් තෙක් නවතම කරුණු ඇතුළත්ව යාවත්කාලීන කර ඇත.

ලියාපදිංචි තැපැල් මඟින් නිවසටම ගෙන්වා ගැනිමේ විස්තර මෙම සබැඳියේ දක්වා ඇත.
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 071-5240237 / 076-2030237 (සදුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා ප.ව. 3 – 8 ත් අතර).

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close