දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාගය – පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර download කරගන්න. (FREE)

Dharmacharya Past Exam papersදහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාගය ට අදාළ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර එකතුවක් (2007 වසර සිට 2013 දක්වා) මෙම සබැඳියෙන් බාගත කරගන්න. Download Link
පහත විෂයයන් වලට අදාළ ධර්මාචර්ය විබාග ප්‍රශ්ණ පත්‍ර මෙහි ඇතුළත්ය.

1. ථෙරවාදි බුද්ධ ධර්මයේ මුලික ඉගැන්වීම්
2. බෞද්ධ ඉතිහාසය හා සංස්කෘතිය
3. බෞද්ධ සමාජ දර්ශනය
4. බෞද්ධ විනය මාර්ගය හා පාලි භාෂා පරිචය

Advertisements