දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය ගුරු විවෘත තරඟ විභාගයේ අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2018 ඔක්තොබර් 31 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ.

Dharmacharya Guru vibhagaya ayadhumpath kedhavime dhinaya dhirga kirima

ආගමික විෂයයන් ඉගැන්විම සඳහා ශ්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ 3-II ශ්‍රේණියට ධර්මාචාර්ය සමතුන් බඳවා ගැනිමේ විභාගය සදහා අයැදුම්පත් කැදවිමේ අවසන් දිනය 2018 සැප්තැම්බර් 28 දින වු අතර එම දිනය 2018.10.31 දක්වා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විසින් දීර්ඝ කර ඇත. මෙම ගුරු විභාගය සදහා බෞද්ධ, ක්‍රිස්තියනි, ක‍තෝලික, හින්දු දහම් පාසැල් ධර්මාචාර්යය හා මුස්ලිම් මවුලවි විබාග සමතුන්ට අයදුම් කළ හැක.(අපගේ පෙර දැන්වීම මෙතැනින් බලන්න.)

Teaching Exam General Knowledge book sri lanka

ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම 1000 පොත( A.R. අමරසිංහ , 2017 මධ්‍යම පළාත් උපාධි ගුරු විභාගයේ ප්‍රථමයා විසින් සම්පාදිත) – ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම ප්‍රශ්න පත්‍ර විෂය නිර්දේශය සම්පුර්ණයෙන් ආවරණය කරයි.

පොත ලියාපදිංචි තැපැල් මඟින් නිවසටම ගෙන්වා ගැනිමේ විස්තර මෙම සබැඳියේ දක්වා ඇත.
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 071-5240237 / 076-2030237 (සදුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා ප.ව. 3 – 8 ත් අතර)

Advertisements