පාසල් ශිෂ්‍ය උපදේශන කාර්යය සඳහා උපාධිධාරින් ශ්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ 3-I(අ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනිමේ විවෘත තරග විභාගය – 2018

Western province tamil medium graduate teacher exam 2017

ඉහත විභාගය සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් 2018.07.26 බ්‍රහස්පතින්දා දින ගැසට් පත්‍රයෙන් අයදුම්පත් කැඳවා ඇත. උපාධියක් ලබා තිබීම මුලික අධ්‍යාපන සුදුසුකම වේ. අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2018.08.23 වේ. එදිනට අයැදුම්කරුවන්ගේ වයස අවුරුදු 35ට අඩුවිය යුතුය (1983.08.23 හෝ ඊට පසු උපන්). ආරම්භක වැ‍ටුප් පියවර රු. 32,200/= වේ. (GE 01-2016 වැ‍ටුප් පරිමාණය).

A. ලිඛිත විභාගය

ලිඛිත තරග විභාගය සදහා නියමිත ප්‍රශ්ණපත්‍ර 2කි.
1. අභියෝග්‍යතාව / අභියෝගතාවය / බුද්ධි පරික්ෂණ (IQ) – (ගුරු වෘත්තිය සඳහා වන කුසලතා, තර්කානුකූල බුද්ධිය පිළිබඳ දැනුම මැන බැලිම සඳහා බහුවරණ හා කෙටි මාදිලියේ ප්‍රශ්න 50ක්– පැය 1 )
2. සාමාන්‍ය දැනිම (General Knowledge) – (ගුරු කේෂත්‍රයේ සාමාන්‍ය දැනුම, දේශිය වශයෙන් සිදුව ඇති හා සිදුවන අධ්‍යාපන ප්‍රවණතා හා අධ්‍යාපන නවීකරණ පිළිබඳ දැනුම පරික්ෂා කරන බහුවරණ හා කෙටි මාදිලියේ ප්‍රශ්න 50ක්, – පැය 1 )

B. ප්‍රායෝගික පරික්ෂණය
එක් එක් ප්‍රශ්න පත්‍රයට 40% අචම ලකුණු ලබාගන්නා අයදුම්කරුවන් අතරින් පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව මෙන් පස් ගුණයක් සම්මුඛ පරික්ෂණයට කැඳවා සුදුසුකම් පරික්ෂා කරයි (ලකුණු දෙනු නොලැබේ.) ඉන් සුදුසුකම් ලබන්නන් ප්‍රායෝගික පරික්ෂණයේදි විනාඩි 5කට නො අඩු ඉදිරිපත් කිරිමක් (ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ කුසලතාවය මැන බැලිමට – ලකුණු 25) කළ යුතුය.

ඉහත ලිඛිත විභාගය + ප්‍රායෝගික පරික්ෂණයේ මුළු ලකුණුවල ප්‍රමුඛතාවය මත, පාසල් පාදක ක්‍රමය පදනම්ව පවත්නා පුරප්පාඩු අනුව බදවා ගැනිම් සිදුකරයි.

ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම 1000 පොත – ( A.R. අමරසිංහ , 2017 මධ්‍යම පළාත් උපාධි ගුරු විභාගයේ ප්‍රථමයා විසින් සම්පාදිත) – ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම ප්‍රශ්න පත්‍ර විෂය නිර්දේශය සම්පුර්ණයෙන් ආවරණය කරයි.

ලියාපදිංචි තැපැල් මඟින් නිවසටම ගෙන්වා ගැනිමේ විස්තර මෙම සබැඳියේ දක්වා ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 071-5240237 / 076-2030237 (සදුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා ප.ව. 5 – 8 ත් අතර)

Advertisements