ජාතික හා පළාත්සභා පාසල්වල ආගමික විෂයයන් ඉගැන්විම සඳහා ශ්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ 3-II ශ්‍රේණියට ධර්මාචාර්ය සමතුන් (උසස් පෙළ S3 ක් සහිත) බඳවා ගැනිමේ විවෘත තරඟ විහාගය – 2018

Western province tamil medium graduate teacher exam 2017ඉහත විභාගය සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් 2018 අගොස්තු 31 සිකුරාදා ගැසට් පත්‍රයේ පරිදි අයදුම්පත් කැඳවා ඇත. අ.පො.ස. උසස් පෙළ S 3ක් එකවර සමත් දහම් පාසල් ධර්මාචාර්ය විභාගය සමත්වුවන්ට මේ සඳහා අයදුම් කළ හැක. බෞද්ධ, ක‍තෝලික, ක්‍රිස්තියානි, හින්දු ධර්මාචර්ය විභාග සමත්වුවන් හා ඉස්ලාම් ධර්මය සඳහා මෞලවි සහතිකය ලබා ඇති අය මීට සුදුසුකම් ලබයි. අයදුම්පත් කැඳවන අවසන් දිනය 2018 සැප්තැම්බර් 28 දින වේ. එදිනට අයැදුම්කරුවන්ගේ වයස අවුරුදු 35ට අඩුවිය යුතුය. ආරම්භක වැ‍ටුප් පියවර රු. 27,740/= වේ. GE 01-2016 වැ‍ටුප් පරිමාණය).

A. ලිඛිත විභාගය

ලිඛිත තරග විභාගය සදහා ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකකට මුහුණදිය යුතුය.
1. අභියෝග්‍යතාව / අභියෝගතාවය / බුද්ධි පරික්ෂණ (IQ) – (තර්කානුකූල බුද්ධිය පිළිබඳ දැනුම මැන බැලිම සඳහා බහුවරණ හා කෙටි මාදිලියේ ප්‍රශ්න 50ක්– පැය 1 )
2. සාමාන්‍ය දැනිම (General Knowledge) – (ගුරු කේෂත්‍රයේ සාමාන්‍ය දැනුම, දේශිය වශයෙන් සිදුව ඇති හා සිදුවන අධ්‍යාපන ප්‍රවණතා හා අධ්‍යාපන නවීකරණ පිළිබඳ දැනුම පරික්ෂා කරන බහුවරණ හා කෙටි මාදිලියේ ප්‍රශ්න 50ක්, සාමාන්‍ය දැනීම – පැය 1 )

B. ප්‍රායෝගික පරික්ෂණය
එක් එක් ප්‍රශ්න පත්‍රයට 40% අචම ලකුණු ලබාගන්නා අයදුම්කරුවන් අතරින් පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව මෙන් තුන්ගුණයක් සම්මුඛ පරික්ෂණයට කැඳවා සුදුසුකම් පරික්ෂා කරයි (ලකුණු දෙනු නොලැබේ.) ඉන් සුදුසුකම් ලබන්නන් ප්‍රායෝගික පරික්ෂණයේදි විනාඩි 5කට නො අඩු ඉදිරිපත් කිරිමක් (ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ කුසලතාවය මැන බැලිමට – ලකුණු 25) කළ යුතුය.

ඉහත ලිඛිත විභාගය + ප්‍රායෝගික පරික්ෂණයේ මුළු ලකුණුවල ප්‍රමුඛතාවය මත, පාසල් පාදක ක්‍රමය පදනම්ව පවත්නා පුරප්පාඩු අනුව බදවා ගැනිම් සිදුකරන බව දක්වා ඇත.

ගුරු සේවයේ බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය සමතුන්

ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම 1000 පොත( A.R. අමරසිංහ , 2017 මධ්‍යම පළාත් උපාධි ගුරු විභාගයේ ප්‍රථමයා විසින් සම්පාදිත) – ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම ප්‍රශ්න පත්‍ර විෂය නිර්දේශය සම්පුර්ණයෙන් ආවරණය කරයි.

ලියාපදිංචි තැපැල් මඟින් නිවසටම ගෙන්වා ගැනිමේ විස්තර මෙම සබැඳියේ දක්වා ඇත.
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 071-5240237 / 076-2030237 (සදුදා සිට සෙනසුරාදා දක්වා ප.ව. 3 – 8 ත් අතර)

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close