ජාතික හා පළාත් පාසල්වල වෘත්තිය විෂයයන් සඳහා ශ්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ 3-1(අ) ශ්‍රේණියට උපාධිධාරින් බඳවා ගැනිමේ තරඟ විභාගය 2018 මාර්තු 10 පැවැත්වේ.

Western province tamil medium graduate teacher exam 2017ජාතික හා පළාත් පාසල්වල උසස් පෙළ නව “වෘත්තිය විෂය” ධාරාවේ (දහතුන් වසරක සහතික කරන ලද අධ්‍යාපන වැඩසටහන යටතේ) පවත්නා ගුරු පුරප්පාඩු පිරවිම සඳහා, ශ්‍රි ලංකා ගුරු සේවයේ 3-1(අ) ශ්‍රේණියට උපාධිධාරින් බඳවා ගැනිමේ තරඟ විභාගය 2018 මාර්තු මස 10 දින කොළඹදි පැවැත්වේ – Link to exam calender. (මෙම විභාගය සඳහා 2017.11.10 දින රජයේ ගැසට් පත්‍රය මඟින් අයදුම්පත් කැඳවන ලදි. Link to Gov. Gazette)

මෙම තරග විභාගය සදහා ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකකට මුහුණදිය යුතුය.
1. අභියෝග්‍යතාව / අභියෝගතාවය / බුද්ධි පරික්ෂණ (IQ) –  (තර්කානුකූල බුද්ධිය – පැය 01 )
2. සාමාන්‍ය දැනිම (General Knowledge) – (ගුරු කේෂත්‍රයේ සාමාන්‍ය දැනුම, අධ්‍යාපන නවීකරණ හා ප්‍රවණතා පිළිබඳ සාමාන්‍ය දැනීම – පැය 01 )

ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම ප්‍රශ්න පත්‍ර විෂය නිර්දේශය සම්පුර්ණ ආවරණය
ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම විෂය නිර්දේශය සම්පුර්ණ ආවරණය

 

Advertisements
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close