ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම Teaching Exam GK 12

Up to Date & Valid (Checked 2019.04.04)
Guru-samanya-dhenima-2017---Teaching-GK-12

(කරුණු උපුටා ගැනීම “ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම 1000” පොත – click here)

Advertisements

1 Comment

Comments are closed.