සාමාන්‍ය දැනිම ප්‍රශ්ණ හා පිළිතුරු 1000 පොතක් (සිංහල) නොමිලේ! Sinhala GK 1000 Book Free!

සාමාන්‍ය දැනීම General Knowledgeඅන්තර්ජාලයේ තිබි හමුවු සිංහල බසින් සැකසු, සමාන්‍ය දැනුම ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු දහසක් අඩංගු ප්‍රයෝජනවත් පොතකි. මෙම පොත (pdf – 1 MB) පහත සබැදියෙන් නොමිලයේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. සම්පාදකට ස්තූතියි!
General knowledge 1000  Q & A sinhala book free download link.

Advertisements