ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම Teaching Exam GK 09

  1. Teaching Exam Sri Lankaපුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය අයත් අමාත්‍යංශය – අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය
  2. මිශ්‍ර සිංහල හෝඩියේ ස්වර ගණන – 18
  3. ලංකා ද්‍රවිඩ සංගමය ඇරඹු සුප්‍රකට සහෝදරයන් – පොන්නම්බලම් අරුණාචලම, පොනම්බලම රාමනාදන්
  4. පාසල් නිල ඇඳුම ලෙස ශිෂ්‍යාවන් ළමාසාරි අදින උතුරුමැද පළාතේ පිහිටි පාසල – කැකිරාව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
  5. ශ්‍රී ලංක විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය අරම්භ කිරීමට ආධාර දුන්‍ රට – ස්වීඩනය

    (Click this image link IF YOUR DEVICE CAN’T READ SINHALA FONTS)
    Up to Date & Valid (Checked 2019.04.04)

(කරුණු උපුටා ගැනීම “ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම 1000” පොත – click here)

Advertisements

1 Comment

Comments are closed.