සාමාන්‍ය දැනීම සඳහා වැදගත් අන්තර්ජාතික දින

සාමාන්‍ය දැනීම General Knowledge(රාජ්‍ය තරඟ විභාගවල සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ අ.පො.ස. උසස් පෙළ සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය සඳහා අදාළ වේ.)

ජනවාරි
04 – ලුවි බ්‍රෙල් දිනය
26 – ජාත්‍යන්තර රේගු දිනය

පෙබරවාරි
02 – ජගත් තෙත්බිම් දිනය
04 – ලෝක පිළිකා දිනය
13 – ලෝක ගුවන්විදුලි දිනය
21 – අන්තර්ජාතික මව්භාෂා දිනය
22 – ලෝක බාලදක්ෂ දිනය

මාර්තු
08 – ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය
15 – ලෝක පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් දිනය
22 – ලෝක ජල දිනය
23 – ලෝක කාළගුණ දිනය
27 – ලෝක නාට්‍ය දිනය

අප්‍රේල්
07 – ලෝක සෞඛ්‍ය දිනය
12 – ලෝක අභ්‍යවකාශ දිනය
22 – ජගත් මිහිතල දිනය
23 – ලෝක පොත් දිනය
25 – ලෝක මැලේරියා දිනය
26 – ලෝක බුද්ධිමය දේපළ දිනය

මැයි
01 – ලෝක කම්කරු දිනය
03 – ජගත් නිදහස් මාධ්‍ය දිනය
05 – ලෝක පවුල් සෞඛ්‍ය දිනය
08 – ලෝක මව්වරුන්ගේ දිනය
12 – ලෝක හෙද දිනය
15 – ලෝක පවුල් දිනය
31 – ලෝක දුම්වැටි විරෝධි දිනය

ජුනි
01 – ලෝක දෙමාපිය දිනය
05 – ලෝක පරිසර දිනය
08 – ලෝක සාගර දිනය
18 – ලෝක පියවරුන්ගේ දිනය
20 – ලෝක සරණාගත දිනය
23 – එක්සත් ජාතින්ගේ රාජ්‍ය සේවක දිනය
26 – ලෝක මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධි දිනය

ජුලි
01 – අන්තර්ජාතික සමුපකාර දිනය
11 – ලෝක ජනගහන දිනය
30 – ජාත්‍යන්තර මිත්‍රත්ව දිනය

අගෝස්තු
06 – හිරොෂිමා දිනය
09 – ලෝක ආදිවාසි දිනය
12 – ජාත්‍යන්තර තරුණ දිනය

සැප්තැම්බර්
01 – අන්තර්ජාතික සාම දිනය
08 – ලෝක සාක්ෂරතා දිනය
11 – ලෝක ප්‍රථමාධාර දිනය
16 – ඕසෝන් වියන සු‍රැකිමේ අන්තර්ජාතික දිනය
27 – ජගත් සංචාරක දිනය

ඔක්තෝබර්
01 – ලෝක ළමා දිනය
01 – ලෝක වැඩිහිටි දිනය
03 – ලෝක අමද්‍යප දිනය
05 – ලෝක ගුරු දිනය
09 – ලෝක තැපැල් දිනය
10 – ලෝක මානසික සෞඛ්‍ය දිනය
11 – ලෝක ගැහැණු ළමා දිනය
16 – ලෝක ආහාර දිනය
24 – එක්සත් ජාතින්ගේ දිනය
31 – ලෝක සකසුරුවම් දිනය

නොවැම්බර්
11 – ලෝක පොපි මල් දිනය
17 – ජාත්‍යන්තර ශිෂ්‍ය දිනය
19 – ලෝක ළමා අපචාර වැළැක්විමේ දිනය
21 – ලෝක ධිවර දිනය

දෙසැම්බර්
01 – ජාත්‍යන්තර ඒඩ්ස් දිනය
03 – ජාත්‍යන්තර ආබාධිත දිනය
07 – අන්තර්ජාතික සිවිල් ගුවන්සේවා දිනය
18 – ජාත්‍යන්තර සංක්‍රමණිකයන්ගේ දිනය

Advertisements