ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම Teaching Exam GK 08

Teaching Exam Paper Sri Lanka

 1. ඉංග්‍රීසි භාෂාව අනිවාර්ය කරමින්, ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය පාසල් ඇතිකළේ කුමන ප්‍රතිසංස්කරණ   යටතේද? 1833 කෝල්බෲක් ප්‍රතිසංස්කරණ
 2. ‘නෝමල් පාසල්’ ඇරඹිමේ අරමුණ – ගුරුවරුන් පුහුණු කිරීම
 3. බ්‍රිතාන්‍ය සමයේ මුල්කාලයේ මෙරට පාසල් අධ්‍යාපනය පවත්වාගෙන ගිය මිෂනාරි සමාගම් –
  ලන්ඩන් මිෂනාරි සමාගම (1805)
  බැප්ටිස්ට් මිෂනාරි සමාගම (1812)
  වෙස්ලියන් මිෂනාරි සමාගම (1814)
  ඇමරිකන් මිෂනාරි සමාගම (1816)
 4. බ්‍රිතාන්‍ය සමයේ, 1869න් පසු යුගයේ මෙරට පැවැති පාසල් වර්ග –
  ඉංග්‍රීසි පාසල් – නාගරික ප්‍රදේශවල පිහිටි, ගාස්තු අයකළ පාසල්
  ගම්බද පාසල් – මුලික අධ්‍යාපනය ලබාදීම අරමුණු කරගත් ගාස්තු අය නොකළ පාසල්
  නේවාසික පාසල් – ආගමික අධ්‍යාපනය ලබාදීම අරමුණ වු පාසල්
 5. 1796 දී බ්‍රිතාන්‍යයන් ලංකාවේ මුහුදුබඩ පළාත්වල පරිපාලනය පවරාගත් අවස්ථාවේ මෙරට ක්‍රියාත්මක වු පාසල් පද්ධති 2 –
  පන්සල් ආශ්‍රිත පාසල් ක්‍රමය (උඩරට ප්‍රදේශවල)
  පැරිස් (මීසම්) පාසල් (පහතරට ලංදේසි ප්‍රදේශවල)
 6. මද්‍රාස නම් මුස්ලිම් පාසල් ඇරඹියේ – බ්‍රිතාන්‍ය පාලන සමයේ
 7. 1841 පිහිටවු මෙරට අධ්‍යාපනයට අදාළ කොමිසම – මධ්‍යම පාඨශාලා කොමිසම
 8. 1867 ර්. මෝර්ගන් කමි‍ටුවේ නිර්දේශ –
  මධ්‍යම පාඨශාලා කොමිසම අහෝසි කර, අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරයකු යටතේ ප්‍රසිද්ධ ඉගැන්වීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පිහි‍ටුවීම.
  මූලික අධ්‍යාපනය ස්වභාෂා මාධ්‍යයෙන් ලබදීම (ද්විතීක අධ්‍යාපනය ඉංග්‍රීසියෙන්)
 9. ප්‍රසිද්ධ ඉගැන්විම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රථම අධක්ෂවරයා – ජේ.එස්. ලෝරි
 10. ෆෙඩ්‍රික් නොර්ත් සමයේ පැරිස් පාසල්වල ප්‍රධානියා (පාසල් භාර විදුහල්පති) ලෙස පත් කළේ – ජේම්ස් කෝඩිනර්

  (කරුණු උපුටා ගැනීම “ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම 1000” පොත – click here)

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close