ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනුම Teaching Exam GK 07

Province Teaching Exam GK Paper Sri Lanka
Up to Date & Valid (Checked 2019.04.04)
(Click this image link IF YOUR DEVICE CAN’T READ SINHALA FONTS)

 1. මෙරට අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ මුලාරම්භය ලෙස සැලකෙන්නේ – 1869 දි ප්‍රසිද්ධ ඉගැන්විමේ දෙපාර්තමේන්තුව පිහි‍ටුවීම
 2. මධ්‍ය මහා විදුහල් ඇරඹියේ – සාමාන්‍ය පාසල්වල පැවැති අධ්‍යාපනයේ අඩුපාඩුවලට පිළියම් යෙදීමට
 3. 1842 – ඉංග්‍රීසි ගුරුවරුන් පුහුණුව සඳහා, ඉංග්‍රීසි නෝමල් පාසල ඇරඹීම.
 4. 1845 – සිංහල ගුරුවරුන් පුහුණුව සඳහා, සිංහල නෝමල් පාසල ඇරඹීම.
 5. 1916 – දෙමළ මාධ්‍යය ගුරු විද්‍යාල ආරම්භය
 6. උපාධිධාරි ගුරුවරුන් පුහුණුව ඇරඹීමට යෝජනා කළේ – 1943 අධ්‍යාපනය පිළිබඳ විශේෂ කමි‍ටුව
 7. පෞද්ගලික පාසල් හා ගුරු විද්‍යාල රජයට පවරා ගැනුණේ – 1960 ආධාර ලබන පාසල් හා ගුරු විද්‍යාල (විශේෂ විධිවිධාන) පනතින්
 8.  මෙරට ආධාර ලබන මුස්ලිම් පාසල් නඟාසි‍ටුවීමේ පුරෝගාමියා- එම්.සී. සිද්ධි ලෙබ්බේ
 9. මුස්ලිම් පාසල් නඟාසි‍ටුවීම සඳහා සිද්ධි ලෙබ්බේ මහතාට සහාය වු විදේශිකයා – ඔරබි පාෂා
 10. මෙරට බෞද්ධ අධ්‍යාපනයට විශාල මෙහෙවරක් කළ ඇමරිකානු ජාතික කත – මාරි මියුසියස් හිගින්ස්

  (කරුණු උපුටා ගැනීම “ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම 1000” පොත – click here)

Advertisements

1 Comment

Comments are closed.