ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනුම Teaching Exam GK 06

ගුරු අධ්‍යාපන සාමාන්‍ය දැනුම  Education General Knowledge

ගුරු විභාග අධ්‍යාපන සාමාන්‍ය දැනුම ප්‍රශ්න Education GK

(කරුණු උපුටා ගැනීම “ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම 1000” පොත – click here)

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close