ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම – Teaching Exam GK 05

අධ්‍යාපන සාමාන්‍ය දැනීම – Education GK
ගුරු විභාග අධ්‍යාපන සාමාන්‍ය දැනිම ප්‍රශ්න Education GK

Up to Date & Valid (Checked 2019.04.04)

(කරුණු උපුටා ගැනීම “ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම 1000” පොත – click here)

Advertisements

1 Comment

Comments are closed.