ගුරු සාමාන්‍ය දැනිම – Teaching GK 04

ගුරු සාමාන්‍ය දැනිම - Teaching GK

(කරුණු උපුටා ගැනීම “ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම 1000” පොත – click here)

Advertisements