ගුරු සාමාන්‍ය දැනිම – Teaching GK 03

Teaching General Knowledge

(කරුණු උපුටා ගැනීම “ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම 1000” පොත – click here)

 

Advertisements