ගුරු සාමාන්‍ය දැනිම – Teaching GK 01

Teaching General Knowledge

(කරුණු උපුටා ගැනීම “ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම 1000” පොත – click here)

 

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close