සාමාන්‍ය දැනීම GK

General Knowledge Samanya DhebnimaGeneral Knowledge in Sinhala

රාජ්‍ය සේවයේ තරඟ විභාග / උසස් විබාග /  අ.පො.ස. උසස් පෙල පොදු සාමාන්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා වැදගත් වන මෙම වෙබ් අඩවියේ පළකර ඇති සාමාන්‍ය දැනිම කරුණුවලට පහත සබැඳියාවන්ගෙන් ද පිවිසිය හැක.


*** සතියේ කාලීන තොරතුරු හා සා.දැ. – Weekly Current Affairs and GK


*** සාමාන්‍ය දැනිම ප්‍රශ්ණ හා පිළිතුරු 1000 පොතක් (සිංහල) නොමිලේ! Free download (PDF)!


** රජයේ තරග විභාගවල සාමාන්‍ය දැනිම, අවබෝධය (රචනා හා ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න සදහා විශේෂයි) පිළිතුරු ලිවිම සඳහා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් මාස්පතා පළකරන දෙසතිය සඟරාව (Desathiya magazine) කියවිම ප්‍රයෝජනවත් වේ. නව හා පැරණි දෙසතිය සඟරා මෙතැනින් බා ගන්න (Free download)


01. කාලීන සාමාන්‍ය දැනීම General Knowledge 01


02. කාලින සාමාන්‍ය දැනුම General Knowledge 02


03. කාලීන සාමාන්‍ය දැනීම General Knowledge 03


04. කාලින සාමාන්‍ය දැනීම General Knowledge 04


05. කාලීන සාමාන්‍ය දැනුම General Knowledge 05


06. පොදු සාමන්‍ය දැනීම – 01


07. සාමාන්‍ය දැනීම සඳහා වැදගත් අන්තර්ජාතික දින


08. උසස් තරඟ විභාග, පොදු පරීක්ෂණ සඳහා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න පෙළ…


09. සාමාන්‍ය දැනීම 01 – පොත් සහ ලේඛකයින්


10.  ශ්‍රි ලංකාව සම්බන්ධ සාමාන්‍ය දැනිම කරුණු රාශියක් මහ බැංකුව වාර්ෂික වාර්තාවේ (Annual report of central bank of Sri Lanka) සඳහන් වේ. (සමාජ ආර්ථික දත්ත – ලංකාවේ ජනගහනය, සාක්ෂරතාව, සේවා නියුක්තිය…, භූගෝලිය තොරතුරු – ලංකාවේ දිග, පළල, උපරිම උස, අක්ෂාංශ හා දේශාංශ… වැනි).
නවතම 2016 මහ බැංකු වාර්තාවේ සිංහල පිටපත (pdf) නොමිලයේ බාගත කරගන්න (සබැඳිය/Link).


11. නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගය සහ විවෘත විශ්ව විද්‍යාල නිති උපාධි ඇතුළත්විමේ විබාගය සාමාන්‍ය දැනීම

12. කාලීන සාමාන්‍ය දැනුම General Knowledge 06


ඔබේ අවශ්‍යතාවය අපට කියන්න!


 පාඨක ඔබේ අවධානයට:-
(ඔබගේ විභාග / සාමාන්‍ය දැනිම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වු හොඳ සාමාන්‍ය දැනීම සහ බුද්ධි පරික්ෂණ පොත් පිළිබඳව අපව දැනුවත් කරන්න, ලියා එවන්න – (Contact us.) එම පොත්පත් පිළිබඳව මෙම වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කරන සෙසු පාඨකයන්ද දැනුවත් කිරිමට අප සුදානම්! )

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close