සාමාන්‍ය දැනීම GK

General Knowledge Samanya DhebnimaGeneral Knowledge in Sinhala

රාජ්‍ය සේවයේ තරඟ විභාග / උසස් විබාග /  අ.පො.ස. උසස් පෙල පොදු සාමාන්‍ය පරීක්ෂණය සඳහා වැදගත් වන මෙම වෙබ් අඩවියේ පළකර ඇති සාමාන්‍ය දැනිම කරුණුවලට පහත සබැඳියාවන්ගෙන් ද පිවිසිය හැක.


*** සතියේ කාලීන තොරතුරු හා සා.දැ. – Weekly Current Affairs and GK


*** සාමාන්‍ය දැනිම ප්‍රශ්ණ හා පිළිතුරු 1000 පොතක් (සිංහල) නොමිලේ! Free download (PDF)!


** රජයේ තරග විභාගවල සාමාන්‍ය දැනිම, අවබෝධය (රචනා හා ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න සදහා විශේෂයි) පිළිතුරු ලිවිම සඳහා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් මාස්පතා පළකරන දෙසතිය සඟරාව (Desathiya magazine) කියවිම ප්‍රයෝජනවත් වේ. නව හා පැරණි දෙසතිය සඟරා මෙතැනින් බා ගන්න (Desathiya magazine Free download)16. සාමාන්‍ය දැනිම (කාලීන) 2019 General Knowledge 09 – Ref. Central Bank Report 2018


15. මහ බැංකුව වාර්ෂික වාර්තාව 2018 – සිංහල පිටපත (pdf) නොමිලයේ බාගත කරන්න සබැඳිය (Link)
* Annual Report 2018 of CENTRAL BANK of Sri Lanka (pdf) English – Free Download Link Click here


14. කාලීන සාමාන්‍ය දැනුම General Knowledge 08 – 2019


13. කාලීන සාමාන්‍ය දැනුම General Knowledge 07 – 2019


12. කාලීන සාමාන්‍ය දැනුම General Knowledge 06


11. නීති විද්‍යාල ප්‍රවේශ විභාගය සහ විවෘත විශ්ව විද්‍යාල නිති උපාධි ඇතුළත්විමේ විබාගය සාමාන්‍ය දැනීම


10.  ශ්‍රි ලංකාව සම්බන්ධ සාමාන්‍ය දැනිම කරුණු රාශියක් මහ බැංකුව වාර්ෂික වාර්තාවේ (Annual report of central bank of Sri Lanka) සඳහන් වේ. (සමාජ ආර්ථික දත්ත – ලංකාවේ ජනගහනය, සාක්ෂරතාව, සේවා නියුක්තිය…, භූගෝලිය තොරතුරු – ලංකාවේ දිග, පළල, උපරිම උස, අක්ෂාංශ හා දේශාංශ… වැනි).
නවතම 2016 මහ බැංකු වාර්තාවේ සිංහල පිටපත (pdf) නොමිලයේ බාගත කරගන්න (සබැඳිය/Link).


09. සාමාන්‍ය දැනීම 01 – පොත් සහ ලේඛකයින්


08. උසස් තරඟ විභාග, පොදු පරීක්ෂණ සඳහා සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න පෙළ…


07. සාමාන්‍ය දැනීම සඳහා වැදගත් අන්තර්ජාතික දින


06. පොදු සාමන්‍ය දැනීම – 01


05. කාලීන සාමාන්‍ය දැනුම General Knowledge 05


04. කාලින සාමාන්‍ය දැනීම General Knowledge 04


03. කාලීන සාමාන්‍ය දැනීම General Knowledge 03


02. කාලින සාමාන්‍ය දැනුම General Knowledge 02


01. කාලීන සාමාන්‍ය දැනීම General Knowledge 01


ඔබේ අවශ්‍යතාවය අපට කියන්න!


 පාඨක ඔබේ අවධානයට:-
(ඔබගේ විභාග / සාමාන්‍ය දැනිම සඳහා ප්‍රයෝජනවත් වු හොඳ සාමාන්‍ය දැනීම සහ බුද්ධි පරික්ෂණ පොත් පිළිබඳව අපව දැනුවත් කරන්න, ලියා එවන්න – (Contact us.) එම පොත්පත් පිළිබඳව මෙම වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කරන සෙසු පාඨකයන්ද දැනුවත් කිරිමට අප සුදානම්! )

Advertisements