රජයේ තරග විභාග Government job exams.

Governent Job Exams Sri Lankaරාජ්‍ය තනතුරු සඳහා වන තරඟ විභාග, රජයේ හා වෙනත් වෘත්තීය විබාග හා ඊට අදාළ ‍රැකියා ඈබෑර්තු, උසස් අධ්‍යාපන ඇතුළත් කරගැනිමේ විභාග, සහ විභාග ප්‍රතිඵල පිළිබඳව නවතම තොරතුරු මෙහි පළවේ.


(1) උපාධිධාරින්, බස්නාහිර පළාත් ගුරු සේවයට බඳවා ගැනිමේ විවෘත තරග විභාගය 2019.06.30 ඉරිදා දින කොළබ, කළුතර සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවලදි පැවැත්වෙයි.
[Western province graduate teaching exam held 30th June, 2019 in Colombo, Gampaha & Kaluthara districts.]
(2) 2012 හා 2014 වසරවල සංචර්ධන නිලධරින් ලෙස සේවයට බදවාගත් නිලධාරින්, ගුරු සේවයට බඳවා ගැනිමේ සීමිත තරග විබාගය 2016.0623 ඉරිදා කොළඹ, අශෝක විද්‍යාලයේදි පැවැත්විමට කටයුතු යොදා ඇත.
Read more for details…


2019 පෙබරවාරි මස අයැදුම්පත් කැඳවන ලද, දකුණු පළාත් සභාවේ රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර විවෘත තරඟ විභාගය 2019 ජුනි මස 22 දින සෙනසුරාදා පවත්වනු ලැබේ. [Government open competitive examination for the recruitment of Management Assistance (MA) to the Southern province state service is scheduled to be held 0n 22.06.2019]  Read more for details…


2019 ජුනි මස පැවැත්වෙන රජයේ තරඟ විභාග සහ දිනයන් – ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ කාලසටහන/ 2019 ஜூன் மாத பரீட்சை நாட்காட்டி / Government Competitive Examination Calendar for June 2019 – Department of Examinations, Sri Lanka.
* 2019.06.15 සෙනසුරාදා – බන්ධනාගාර නියාමක (Prison guard) තනතුරට බඳවගැනිමේ විවෘත තරග විබාගය – දිවයින පුරා
* 2019 ජුනි 21 සිකුරාදා – කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ශ්‍රි ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ තනතුරුවල 3 ශ්‍රේණියට බදවා ගැනිමේ විවෘත තරග විභාගය කොලබ දි පවත්වයි.
* 2019 ජූනි මාසයේ – 29 සෙනසුරාදා – ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ 2 වන පෙළ ජේලර් සහ II වන පෙල පුනරුත්ථාපන නිළධාරින් බදවා ගැනිමේ තරග විභාගය දිවයින පුරා පවත්වනු ලැබේ.
(Open competitive examination for Jailer & Rehabilitation officer of Sri Lanka Prison Department)
* 2019 ජුනි මස 30 ඉරිදා – ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයේ 2020 අධ්‍යයන වර්ෂය සදහා සිසුන් ඇතුළත් කරගැනිම සදහා පවත්වනු ලබන 2019 (ජුනි) තරග විභාගය කොළබදි පැවැත්වෙයි.
(Sri Lanka Law College Entrance Examination (Open Competitive) for Admission of Students Academic Year 2020 is held 2019.06.30)
ඇතුළු තවත් රජයේ තරඟ විභාග ‍රැසක් Read for more detailes…


පොලිස් කොස්තාපල් (PC) / කාන්තා කොස්තාපල් (WPC) / රියදුරු තනතුර සඳහා බඳවාගැනිම 2019.06.22 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ. වැඩිදුර විස්තර සඳහා කියවන්න.

Application closing date for the recruitment of police constable (PC), women police constable (WPC) and police constable driver positions of Sri Lanka Police has been extended till 22.06.2019 by the government gazeete dated 24th May 2019. Read for more details..


සතියේ නවතම දෙස් / විදෙස් තොරතුරු ඇතුළත් පත්‍රිකාවක් සතිපතා ඔබේ email ලිපිනයට ලබාගැනිම සඳහා අදම ලියාපදිංචි වන්න. (මෙම තොරතුරු ලියාපදිංචි වන්නන්ට පමණක් ලැබේ.)

Click here to Subscribe


Government gazette sri lanka sm*** රජයේ ගැසට් පත්‍රය (‍රැකියා ඇබැර්තු හා විභාග නිවේදන) – සිංහල හා දෙමළ
Sri Lanka government gazette Sinhala & Tamil language (For examinations & Job vacancies) – Download Link


Desathiya-magazine-sm** රජයේ තරග විභාගවල සාමාන්‍ය දැනිම, අවබෝධය (රචනා හා ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න විශේෂයි) පිළිතුරු ලිවිම සඳහා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පළකරන දෙසතිය මාසික සඟරාව (Desathiya magazine) ප්‍රයෝජනවත් වේ.
නව හා පැරණි දෙසතිය සඟරා මෙතැනින් බා ගන්න (Free download)


exam-calender-201712*2017 දෙසැම්බර් මස විභාග දෙපාර්තමෙන්තුවේ විභාග දර්ශනය (December examination calendar)

 


සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ පශු සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරි III ශ්‍රේණියට (ශ්‍රි ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ) බඳවා ගැනිම – 2018 සදහා අයදුම්පත් කැඳවා තිබෙනවා. වයස් සීමාව අවුරුදු 18 – 30 වේ. අ.පො.ස. උසස්පෙළ විද්‍යා / ගණිත විෂය ධාරාවෙන් සමත්විම හා සත්ත්වපාලන ඩිප්ලෝමා වෘත්තිය සුදුසුකම් ලබා තිබිම මෙම තනතුරට අයදුම් කිරිමට පුර්ව සුදුසුකම් වේ. අයදුම්කරුවන් ලිඛිත තරඟ විභාගයකට (බුද්ධි පරීක්ෂණය පැය – 01 සහ පොදු පරික්ෂනය (තාක්ෂණ හා විෂයානුබද්ධ පැය – 01)) පෙනි සිටිය යුතුය. ඉල්ලුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2017.12.31 වේ. වැඩි විස්තර සදහා 2017.12.08 රජයේ ගැසට් පත්‍රය බලන්න.

Department of Animal Production and Health, Recruitment to the post of Livestock Development Officer Grade III of the Sri Lanka Technological Serv ice – 2018


සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ පර්යේෂණ සහකාර III ශ්‍රේණියට (ශ්‍රි ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ) බඳවා ගැනිම – 2018 සදහා අයදුම්පත් කැඳවා තිබේ. වයස් සීමාව අවුරුදු 18 – 30 ය. අ.පො.ස. උසස්පෙළ විද්‍යා / ගණිත විෂය ධාරාවෙන් සමත්විම හා සත්ත්වපාලන ඩිප්ලෝමා / වෘත්තිය සුදුසුකම් ලබා තිබිම මෙම තනතුරට අයදුම් කිරිමට පුර්ව සුදුසුකම් වේ. අයදුම්කරුවන් ලිඛිත තරඟ විභාගයකට (බුද්ධි පරීක්ෂණය පැය – 01 සහ පොදු පරික්ෂනය (තාක්ෂණ හා විෂයානුබද්ධ පැය – 01)) පෙනි සිටිය යුතුය. ඉල්ලුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2017.12.31 වේ. වැඩි විස්තර සදහා 2017.12.08 රජයේ ගැසට් පත්‍රය බලන්න.

Department of Animal Production and Health Recruitment to the Posts of Research Assistant in Grade III of the Sri Lanka Technological Serv ice – 2018


අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්මික නිලධාරි (සිවිල්) III ශ්‍රේණියට (ශ්‍රි ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ) බඳවා ගැනිම – 2017 විවෘත තරග විභාගය සදහා අයදුම්පත් කැඳවා තිබෙනවා. වයස් සීමාව අවුරුදු 18 – 30 වේ. අ.පො.ස. උසස්පෙළ ගණිත හෝ තාක්ෂණ විෂය ධාරාවෙන් සමත්විම සහ අදාළ තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමා වෘත්තිය සුදුසුකම් ලබා තිබිම මෙම තනතුරට අයදුම් කිරිමට පුර්ව සුදුසුකම් වේ. අයදුම්කරුවන් ලිඛිත තරඟ විභාගයකට (බුද්ධි පරීක්ෂණය පැය – 01 සහ පොදු පරික්ෂනය (තාක්ෂණ හා විෂයානුබද්ධ පැය – 03)) පෙනි සිටිය යුතුය. ඉල්ලුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2018.01.08 වේ. වැඩි විස්තර සඳහ 2017.12.08 දිනැති රාජ්‍ය ගැසට් පත්‍රය බලන්න.

Open Competitive Examination for Recruitment to the Post of Technical Officer (Civil) of Class III of Sri Lanka Technological Service for Department of Export Agriculture – 2017


අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ගොවිපල් කළමනාකරු, ව්‍යාප්ති නිලධාරි සහ තාක්ෂණික නිලධාරි (ශ්‍රි ලංකා තාක්ෂණ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ) බඳවා ගැනිමේ විවෘත තරඟ විබාගය – 2017 (2018) සදහා අයදුම්පත් කැඳවා ඇත. වයස් සීමාව අවුරුදු 18 – 30 වේ. අ.පො.ස. උසස්පෙළ ජීවවිද්‍යා හෝ ජෛව තාක්ෂණ විෂය ධාරාවෙන් සමත්විම සහ කෘෂිකර්ම කේෂත්‍රයේ අදාළ ඩිප්ලෝමා / වෘත්තිය සුදුසුකම් ලබා තිබිම මෙම තනතුරට අයදුම් කිරිමට පුර්ව සුදුසුකම් වේ. අයදුම්කරුවන් ලිඛිත තරඟ විභාගයකට (බුද්ධි පරීක්ෂණය පැය – 01 සහ පොදු පරික්ෂනය (තාක්ෂණ හා විෂයානුබද්ධ පැය – 03)) පෙනි සිටිය යුතුය. ඉල්ලුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2018.01.08 වේ. වැඩි විස්තර සඳහා 2017.12.08 දිනැති රාජ්‍ය ගැසට් පත්‍රය බලන්න.

Open Competitive Examination for Recruitment to the Posts of Farm Manager, Extension Officer and Technological Officer of Class III of Sri Lanka Technological Serv ice of  Department of Export Agriculture – 2017/(2018)


ශ්‍රි ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනකරණ සහකාර තාක්ෂණ සහකාර විවෘත තරග විභාගය – 2017 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා ඇත. මේ යටතේ දුම්රිය තාක්ෂණික කළමනාකරණ සහකාර යාන්ත්‍රික තනතුරේ පුරප්පාඩු 154 ක් හා දුම්රිය තාක්ෂණික කළමනාකරණ සහකාර විදුලි තනතුරේ පුරප්පාඩු 43 ක් සඳහා බදවා ගැනේ. උපරිම වයස් සීමාව අවුරුදු 45 වේ.  අ.පො.ස. (උ. පෙළ) විද්‍යා විෂයයන් සමත්වීම හා අදාළ කාර්මික පාඨමාලාව සමත්විම මේ සඳහා අයදුම් කිරිමට සුදුසුකම වේ. වසරක පුහුණු කාලසිමාවට බඳව ගැනිම සඳහා ලිඛිත තරග විභාගයක් පැවැත්වෙන අතර ඒ සදහා “සාමාන්‍ය දැනිම හා බුද්ධි පරික්ෂණය” සහ “තාක්ෂන විෂය” ප්‍රශ්න පත්‍රවලට පෙනි සිටිය යුතුය. අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2017.12.15 වේ.
වැඩි විස්තර සඳහා 2017.11.30 දිනැති රජයේ ගැසට් පත්‍රය බලන්න.


වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යංහයේ වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශයේ නේවාසික ව්‍යාපෘති කළනමාකරු තනතුරේ පුරප්පාඩු 9 ක් සඳහා බදවා ගැනිමේ විවෘත තරග විභාගය සදහා අයදුම්පත් කැදවා ඇත. වයස් සීමාව අවුරුදු 22 – 45 වේ. අදාළ විෂයයන් සහිත උපාධියක් ලබා තිබිම අයදුම් කිරිමට සුදුසුකම වේ. ලිඛිත තරඟ විභාගයක් හා සම්මුඛ පරික්ෂණයකින් පසු බඳවා ගැනේ. බුද්ධි පරික්ෂණය, අවබෝධය, පොදු පරික්ෂණය යන ලිඛිත ප්‍රශ්න පත්‍ර තුනට පෙනිසිටිය යුතුය.
ඉල්ලුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය – 2018.01.08
වැඩි විස්තර සඳහා 2017.11.30 රජයේ ගැසට් පත බලන්න.


vocational-teaching-exam-2017වෘත්තීය විෂය ධාරාවට (ජාතික හා පළාත් පාසල් උසස් පෙළ) උපාධි ගුරුවරුන් බඳවා ගැනිමේ තරඟ විභාගය 2017 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි.
Application called in for vocational graduate teaching exam.
Closing date 2017.12.11


බස්නාහිර පළාත් උපාධිධාරි චිත්‍ර ගුරු විභාගය – 2017 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවේ.
Western province graduate art teacher exam.
Closing date 2017.12.15


බස්නාහිර පළාත් සභාවේ දෙමළ මාධ්‍ය උපාධි ගුරු විභාගය – 2017 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි.
Western provincial tamil medium graduate teacher exam.
Closing date 2017.12.22


ඌව පළාත් සභාවේ දෙමළ මාධ්‍ය උපාධි ගුරු විභාගය – 2017 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි.
Uva provincial councial tamil medium graduate teacher exam.
Closing date 2017.12.08.


ශ්‍රි ලංකා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ බන්ධනාගාර නියාමක තනතුරට බඳවා ගැනිම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා තිබෙනවා. අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වයස අවුරුදු 18 – 30 කාන්තාවන් හා පිරිමින්ට මේ සඳහා අයදුම් කළ හැක. පිරිමි නියාමකවරු 1068 ක් හා කාන්තා නියාමකවරියන් 116 ක් බඳවා ගැනීමට නියමිතය. අපේක්ෂකයන් ශාරීරික යෝග්‍යතා පරික්ෂණයකට හා ව්‍යුහගත පරික්ෂනයකට මුහුණදිය යුතුය. අයදුම්පත් බාර ගන්නා අවසන් දිනය 2017.12.18 වේ. වැඩි විස්තර සඳහා ගැසට් පත්‍රය බලන්න – Government gazete Link.
Closing date 2017.12.18


ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ තුන් අවුරුදු ශික්ෂණ විද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – 2017 සඳහා ඇතුළත් කරගැනිමට අයදුම්පත් කැඳවා තිබෙ. 2015 වසරේදි අ.පො.ස. (උ. පෙළ) සමත් වුවන්ට අයදුම් කළ හැක. බුද්ධ ධර්ම, ක‍තෝලික / ක්‍රිස්තියානි ධර්ම පුජ්‍ය / පුජක සිසුන්ටද අයැදුම් කළ හැක. අවසන් දිනය 2017.11.24
Admission of student teachers to follow the 3 year  National Diploma in Teaching Course – national colleges of education – 2017
වැඩි විස්තර – 2017.11.02 රජයේ ගැසට පත්‍රය – Govenment gazet link.
Closing date 2017.12.18

Advertisements