ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම 1000 පොත මිලදී ගැනිමට


Buying details of ‘Teaching Exam GK 1000’ Book. (Updated to 2019.04.04)

# FREE Download! 400 Teaching Exam Education GK (General Knowledge) of ‘Guru Vibaga Samanya Dhenima 1000 Potha’ (Updated 2019.04.04) – Sample Pages –-> CLICK HERE!

# (Click this image link IF YOUR DEVICE CAN’T READ SINHALA FONTS)


*විශේෂ අවධානයට: පිටපත් සීමිතයි. ඉක්මනින් ඔබේ පිටපත ලබාගන්න.

* ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම 1000 – පොතේ අන්තර්ගතය ගැන විස්තර මෙම Link එකෙන් බලන්න.


(01) පොත මිලදි ගත් විට පහත සේවා නොමිලයේ ලැබේ :-

A. ජාතික හා පළාත් පාසල් ගුරු විභාග 2019 සඳහා සැකසු සාමාන්‍ය දැනීම ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2ක් සහ පිළිතුරු පත්‍ර (පොත සමඟ තැපැල් කරයි).
B. ලියාපදිංචි තැපැල් ගාස්තු අප විසින් දරනු ලැබේ.


***2019 අප්‍රේල් 04 දින දක්වා යාවත්කාලින කළ කරුණු සහිත මෙම පොත ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක.


(02) පොත මිලදි ගැනිමට මෙම පියවර අනුගමනය කරන්න. (Follow these steps to buy ‘Guru Vibhaga Samanya Dhenima 1000 potha – Teachng exam general knowledge 1000 book)

  • අදාළ ගාස්තුව (රු. 800/=) ගෙවු පසු පොත ලියාපාදිංචි තැපෑලෙන් (Registered post) ඔබේ ලිපිනයට එවනු ලැබේ.

(1) බැංකුවට මුදල් ගෙවීම :-

Step 1:-
මහජන බැංකු (Peoples bank) ගිණුමට Rs. 800/=ක් තැන්පත් කරන්න. (පහත Method A, Method B හෝ Method C බලන්න).
ගිණුම් හිමියා (Acc. holder):- A.R. අමරසිංහ (A.R. Amarasinghe)
ගිණුම් අංකය (Acc. number):- 158-2-001-9-6596285
බැංකු ශාඛාව:- සෙංකඩගල (Senkadagala branch)
(බැංකුව විසින් මගේ නම සහ ගිණුම් අංකය bank deposit slip එකේ මුද්‍රණය කෙරේ. එය ලග තබාගන්න.)

Step 2:-
මුදල් ගෙවන ලද බැංකු රිසිට් එකේ ඡායාරූපයක් එකක් මට එවන්න. (Send me a photo / scan of the bank receipt)
Email:-
hi3334444@gmail.com OR Facebook:- https://web.facebook.com/TeachingGKEdu/
* ඔබේ නම, තැපැල් ලිපිනය හා දුරකථන අංකය ද ඒ සමඟ ලියා එවිය යුතුයි.

For more detailes: 071-5240237 / 078-8419933 (Call between 8A-8P Mon – Sat)


Method A:-
ඔබේ ජංගම දුරකථනයෙන් බැංකු රිසිට්පතෙහි අකුරු පෙනෙන සේ පැහැදිලිව ඡායරූප ගත හැකිනම්, ඡායාරූපයක් facebook inbox (message) කරන්න. (නම, ලිපිනය, ජංගම දුරකථන අංකය සමඟ)
https://web.facebook.com/TeachingGKEdu/


Method B:-
Communication එකකින්, බැංකු රිසිට්පතෙහි photocopy එකක් ගෙන එහි ඔබේ නම, ලිපිනය, ජංගම දුරකථන අංකය පැහැදිලිව ලියා scan කර hi3334444@gmail.com වෙත email කරන්න.

Peopls bank deposit slip scan
Scan කළ බැංකු රිසිට් පතක්

Method C:-
Online bank payment කරන්නේ නම්, ගෙවිම් කළ බවට දෘශ්‍ය සාක්ෂියක් අවශ්‍යයි.
උදා- ගනුදෙනුවේ විස්තර දැක්වෙන pdf එකක්, screen shot එකක් වැනි.

Online Bank Payment කළ photo එකක්

(2) තැපැල් කන්තෝරුවට මුදල් ගෙවීම :-

තැපැල් ගෙවිම් විස්තර ලබගැනිම සඳහා “post details” ලෙස ටයිප් කර 071-5240237 / 078-8419933. වෙත sms කරන්න. නැත්නම් hi3334444@gmail.com මඟින් විමසන්න.


(03) ඔබේ Bank slip ලද පසු, මවිසින් පහත පියවර ගනු ලැබේ.

  1. බැංකු රිසිට්පත ලැබුණ බව SMS මගින් ඔබට දැන්වීම.
  2. පොත ලියාපදිංචි තැපෑලට දැමිම (Register post).
  3. ලියාපදිංචි තැපැල් කළ බව SMS මඟින් ඔබට දැන්වීම. (දින 3ක් ඇතුළත පොත ඔබේ ලිපිනයට ලැබේ)

* දින 3 ක් තුළ පොත නොලැබිණි නම් මා අමතන්න 071-5240237 / 078-8419933.


* ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම 1000 – පොතේ අන්තර්ගතය ගැන විස්තර මෙම Link එකෙන් බලන්න.

Advertisements