පොත මිලදී ගැනිමේ විස්තර

Guru-Vibaga-Samanya-Dhenima-1000-Book-Teaching-GK-Intro
ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම විෂය නිර්දේශය සම්පුර්ණ ආවරණය

*විශේෂ අවධානයට: නොවැළැක්විය හැකි හේතුන් නිසා මෙම පොත මිලදි ගත හැක්කේ 2017/12/30 දක්වා සීමිත කාලයකට පමණි. ඉක්මනින් ඔබේ පිටපත ලබාගන්න. (updated 2017/12/15)
බොහෝ දෙනාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි ඉල්ලිම් කරන ප්‍රමාණයට පමණක් පිටපත් මුද්‍රණය කිරිමට අදහස් කරමි. පොතේ පිටපතක් අවශ්‍ය අය ඉක්මනින් දන්වන්න.(updated 2018/02/28)

 * පොත මිලදි ගත් විට පහත සේවාවන් නොමිලයේ ලැබේ :-

1. වෘත්තීය විෂයයන් ජාතික හා පළාත් පාසල් 2017 හා බස්නාහිර පළාත් චිත්‍ර  2017 ගුරු විභාග සඳහා සැකසු සාමාන්‍ය දැනීම ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සහ පිළිතුරු පත්‍රය (පොත සමඟ තැපැල් කරයි).
2.
ඉලක්ක ප්‍රශ්න පත්‍ර 3 ක් email කරනු ලැබේ. (මාසිකව 1 බැගින්)
3
. ඔබේ විභාගයට වැදගත් වන නවතම ගුරු අධ්‍යාපන කරුණු email කරනු ලැබේ. (මිල දී ගත් දින සිට මාස 6 ක් දක්වා)


A. බැංකුවට ගෙවීම:-

(1) මහජන බැංකු ගිණුමට රු. 800/=ක් තැන්පත් කරන්න.
ගිණුම් හිමියා – A.R. අමරසිංහ
ගිණුම් අංකය – 158-2-001-9-6596285
බැංකු ශාඛාව – සෙංකඩගල
(බැංකුව විසින් මගේ නම සහ ගිණුම් අංකය bank deposit slip එකේ මුද්‍රණය කෙරේ. එය ලග තබාගන්න.)

(2A) බැංකු රිසිට්පතෙහි photocopy එකක් ගෙන එහි ඔබේ නම, ලිපිනය, ජංගම දුරකථන අංකය පැහැදිලිව ලියා scan කර hi3334444@gmail.com වෙත email කරන්න.

Peopls bank deposit slip scan
Scan කළ බැංකු රිසිට් පතක්

හෝ
(2B) ඔබේ ජංගම දුරකථනයෙන් බැංකු රිසිට්පතෙහි අකුරු පෙනෙන සේ පැහැදිලිව ඡායරූප ගත හැකිනම් ඡායාරූපයක් hi3334444@gmail.com වෙත email කළ හැක. නම, ලිපිනය, ජංගම දුරකථන අංකයද email කරන්න.

(2C) Online bank payment කිරිමේදි ගෙවිම් කළ බවට දෘශ්‍ය සාක්ෂියක් අවශ්‍යයි (උදා- ගනුදෙනුවේ විස්තර දැක්වෙන pdf එකක්, screen shot එකක් වැනි) .

*Email කිරිම අපහසු නම් facebook inbox (message) කරන්න.
https://web.facebook.com/TeachingGKEdu/

* Bank slip ලැබුණ බව SMS මගින් දන්වනු ලැබේ.

(3) ඔබේ Bank slip ලද පසු පොත ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවනු ලැබේ (දින 3ක් තුළ නිවසට ලැබේ).
* පොත register post කළ විට ඒ බව දන්වා SMS එකක් එවනු ලැබේ. දින 03 ක් තුළ පොත නොලැබිණි නම් මාව අමතන්න 077-3521105 / 071-7066656.


B. තැපැල් කන්තෝරුවට ගෙවීම:-

තැපැල් ගෙවිම් විස්තර ලබගැනිම සඳහා “post details” ලෙස ටයිප් කර 077-3521105  / 071-7066656 වෙත sms කරන්න. නැත්නම් hi3334444@gmail.com මඟින් විමසන්න.

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close