ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනුම – Teaching Exam GK

Guru Vibaga Samanya Dhenima 1000 Book NEW 2019.04.04 Mobile
(Click this image link IF YOUR DEVICE CAN’T READ SINHALA FONTS)

රජයේ ජාතික පාසල් සහ පළාත් උපාධි ගුරු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සඳහා අවශ්‍ය වන ගුරු / අධ්‍යාපන  සාමාන්‍ය දැනීම (Teaching / Education general knowledge for Sri Lanka’s government national school and provincial graduate teaching exam papers) :

UPDATED 2019.04.04

 1. ශ්‍රි ලංකාවේ මුළු පාසල් ගනණ – 11,053 (රජයේ පාසැල් – 10,194)
 2. ශ්‍රි ලංකාවේ රජයේ පාසැල් ගුරු:සිසු අනුපාතය –  1:17
 3. ශ්‍රි ලංකාවේ පාසල් පැවැත්වෙන සාමාන්‍ය දින ගනණ – 210
 4. 2018 වසරේ පාසල් පැවැත්වුණ, 2019 වසරේ පැවැත්වෙන දින ගනණ –197
 5. ශ්‍රි ලංකාවේ අධ්‍යාපන කලාප ගණන – 98
 6. නිදහස් ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රථම අධ්‍යාපන ඇමති – ඊ.ඒ. නුගවෙල
 7. ප්‍රථම විභාග කොමසාරිස් – එල්.එල්.කේ. ගුණතුංග
 8. මුස්ලිම් පාසල් ඇරඹිමේ පුරෝගාමියා – එම්.සි. සිද්දි ලෙබ්බේ
 9. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ(NIE) වත්මන් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් – ජයන්ති ගුණසේකර මහත්මිය
 10. ලන්දේසින්ගේ සමයේ ඇරඹි පාසල් – පැරිස් පාසල්
 11. ශ්‍රි ලංකාවේ සාක්ෂරතාවය – 93.1% (2017)
 12. ශ්‍රි ලංකාවේ මුළු රජයේ විශ්ව විද්‍යාල සංඛ්‍යාව – 15
 13. මුළු ජතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සංඛ්‍යාව – 19
 14. ලංකාවේ එකම බන්ධනාගාර පාසල පිහිටා ඇත්තේ – හෝමාගම, වට‍රැක
 15. ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසමේ සභාපති – මහාචාර්ය W.I. සිරිවීර මහතා
 16. තාක්ෂණවේදය විෂය සඳහා උපාධි ලබාදෙන විශ්ව විද්‍යාලය – වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය
 17. උසස් පෙළ විෂය සංඛ්‍යාව 4 සිට 3 දක්වා අඩුකළ වසර – 1998
 18. වර්තමාන ජාතික පාසල් අධ්‍යකෂකවරයා – ජයන්ත වික්‍රමනායක මහතා
 19. පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ අනුශාසකවරයා – කලාප අධ්‍යාපන අධක්ෂක හෝ ඔහුගේ නියෝජිතයකු
 20. අධ්‍යාපනයේ මුලික නිපුණතා කොපමණද? එයින් 3ක් ලියන්න. – 7 යි. 1. සන්නිවේදන කුසලතා 2. පරිසර නිපුණතා 3. ඉගෙනුමට ඉගෙනිම පිළිබඳ නිපුණතා (නිපුණතා 7 ම ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම 1000 පොතෙහි දැක්වේ.)

* කරුණු උපුටා ගැනීම – ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම 1000 පොත – click here


මෙම වෙබ් අඩවියේ පළකර ඇති ගුරු / අධ්‍යාපන සාමාන්‍ය දැනීම ලිපි වෙත පහත සබැඳියන්ගෙන් ද පිවිසිය හැක.


*** ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම 1000 පොතේ සාමාන්‍ය දැනීම කරුණු ඇතුළත් සාම්පල පි‍ටු නොමිලේ බාගන්න.
# Download Sample Pages of the Book with 400 Education GK Facts (2019.04.04) –-> CLICK HERE!


15. Free Download Link:- 2019DharmacharyaTachingExamModelPaper01&02

ධර්මාචාර්ය ගුරු විභාගය 2019 මැයි 25 – සාමාන්‍ය දැනිම ආදර්ශ විබාග ප්‍රශ්න පත්‍රය 01 සහ 02 (පිළිතුරු සහිතව) නොමිලේ බාගන්න! Dharmacharya teaching exam 2019 – General Knowledge model exam papers 01 & 02 (with Answers).


14. Dharmacharya Guru – Teaching Exam ධර්මාචාර්ය ගුරු විභාගය 2019 මැයි 25 – “සාමාන්‍ය දැනිම” ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 01- (පැය 1)
Online Link:- Dharmacharya-Guru-teaching-exam-model-paper-01


13. ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම Teaching Exam GK 13 – 2019 (2019.04.25 Posted)


12. ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම Teaching Exam GK 12 – (Up to Date & Valid (Checked 2019.04.04))


11. ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම Teaching Exam GK 11 – (UPDATE Added 2019.04.04)


10. ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම Teaching Exam GK 10 – Up to Date & Valid (Checked 2019.04.04)


09. ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම Teaching Exam GK 09 – Up to Date & Valid (Checked 2019.04.04)


08. ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම Teaching Exam GK 08 – Up to Date & Valid (Checked 2019.04.04)


07. ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනුම Teaching Exam GK 07 – Up to Date & Valid (Checked 2019.04.04)


06. ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනුම Teaching Exam GK 06 – Up to Date & Valid (Checked 2019.04.04)


05. ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම – Teaching Exam GK 05 – Up to Date & Valid (Checked 2019.04.04)


04. ගුරු සාමාන්‍ය දැනිම – Teaching GK 04


03. ගුරු සාමාන්‍ය දැනිම – Teaching GK 03


02. ගුරු සාමාන්‍ය දැනිම – Teaching GK 02


01. ගුරු සාමාන්‍ය දැනිම – Teaching GK 01


* කරුණු උපුටා ගැනිම් – ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම 1000 පොත

Guru Vibaga Samanya Dhenima 1000 Book NEW 2019.04.04 Mobile

Advertisements

1 Comment

Comments are closed.