ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනුම – Teaching Exam GK

ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම - Teaching Exam GK

රජයේ ජාතික පාසල් සහ පළාත් උපාධි ගුරු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සඳහා අවශ්‍ය වන ගුරු / අධ්‍යාපන  සාමාන්‍ය දැනීම (Teaching / Education general knowledge for Sri Lanka’s government national school and provincial graduate teaching exam papers) :

 1. ශ්‍රි ලංකාවේ මුළු පාසල් ගනණ – 10,997 (2016 නව – 11,021)
 2. ශ්‍රි ලංකාවේ ගුරු:සිසු අනුපාතය –  1:17 (2016 නව – 1:18)
 3. ශ්‍රි ලංකාවේ පාසල් පැවැත්වෙන සාමාන්‍ය දින ගනණ – 210
 4. 2016 වසරේ පාසල් පැවැත්වුණ, 2017 වසරේ පැවැත්වෙන දින ගනණ –197
 5. ශ්‍රි ලංකාවේ අධ්‍යාපන කලාප ගණන – 98
 6. නිදහස් ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රථම අධ්‍යාපන ඇමති – ඊ.ඒ. නුගවෙල
 7. ප්‍රථම විභාග කොමසාරිස් – එල්.එල්.කේ. ගුණතුංග
 8. මුස්ලිම් පාසල් ඇරඹිමේ පුරෝගාමියා – එම්.සි. සිද්දි ලෙබ්බේ
 9. ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ(NIE) වත්මන් අධ්‍යක්ෂ – ජයන්ති ගුණසේකර
 10. ලන්දේසින්ගේ සමයේ ඇරඹි පාසල් – පැරිස් පාසල්
 11. ශ්‍රි ලංකාවේ සාක්ෂරතාවය – 93.3% (2016 නව – 93.2%)
 12. ශ්‍රි ලංකාවේ මුළු රජයේ විශ්ව විද්‍යාල සංඛ්‍යාව – 15
 13. මුළු ජතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සංඛ්‍යාව – 19
 14. ලංකාවේ එකම බන්ධනාගාර පාසල පිහිටා ඇත්තේ – හෝමාගම, වට‍රැක
 15. ජාතික අධ්‍යාපන කොමිසමේ සභාපති – මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් ජයතිලක
 16. තාක්ෂණවේදය විෂය සඳහා උපාධි ලබාදෙන විශ්ව විද්‍යාලය – වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය
 17. උසස් පෙළ විෂය සංඛ්‍යාව 4 සිට 3 දක්වා අඩුකළ වසර – 1998
 18. වර්තමාන ජාතික පාසල් අධ්‍යකෂකවරයා – ජයන්ත වික්‍රමනායක
 19. පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ අනුශාසකවරයා – කලාප අධ්‍යාපන අධක්ෂක හෝ ඔහුගේ නියෝජිතයකු
 20. අධ්‍යාපනයේ මුලික නිපුණතා කොපමණද? එයින් 3ක් ලියන්න. – 7 යි. 1. සන්නිවේදන කුසලතා 2. පරිසර නිපුණතා 3. ඉගෙනුමට ඉගෙනිම පිළිබඳ නිපුණතා (නිපුණතා 7 ම ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම 1000 පොතෙහි දැක්වේ.)

Guru Vibhaga Samanya Dhenima 1000 Book * කරුණු උපුටා ගැනීම – ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම 1000 පොත – click here


මෙම වෙබ් අඩවියේ පළකර ඇති ගුරු / අධ්‍යාපන සාමාන්‍ය දැනීම ලිපි වෙත පහත සබැඳියන්ගෙන් ද පිවිසිය හැක.


*** ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම 1000 පොතේ වටිනා සාමාන්‍ය දැනීම කරුණු ඇතුළත් සාම්පල පි‍ටු නොමිලේ බාගන්න (Free download A4 printable pdf). –> මේ පි‍ටුව බලන්න click here


01. ගුරු සාමාන්‍ය දැනිම – Teaching GK 01


02. ගුරු සාමාන්‍ය දැනිම – Teaching GK 02


03. ගුරු සාමාන්‍ය දැනිම – Teaching GK 03


04. ගුරු සාමාන්‍ය දැනිම – Teaching GK 04


05. ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම – Teaching Exam GK 05


06. ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනුම Teaching Exam GK 06


07. ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනුම Teaching Exam GK 07


08. ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම Teaching Exam GK 08


09. ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම Teaching Exam GK 09


10. ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම Teaching Exam GK 10


11. ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම Teaching Exam GK 11


12. ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම Teaching Exam GK 12


Guru Vibhaga Samanya Dhenima 1000 Book* කරුණු උපුටා ගැනීම – ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනීම 1000 පොත – click here

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close