ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම 1000 පොත

Guru Vibhaga Samanya Dhenima 1000 BookGuru Vibhaga Samanya Dhenima 1000 BookGuru Vibhaga Samanya Dhenima 1000 Book smGuru Vibhaga Samanya Dhenima 1000 BookGuru Vibhaga Samanya Dhenima 1000 Book

Guru-Vibaga-Samanya-Dhenima-1000-Book-Teaching-GK-Intro
ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම විෂය නිර්දේශය සම්පුර්ණ ආවරණය

* මෙම පොත ජාතික පාසල් හා පළාත් (බස්නාහිර, මධ්‍යම, සබරගමුව, ඌව, නැගෙනහිර හා උතුරු පළාත) උපාධි ගුරු තරඟ විභාග ඉලක්ක කර විශේෂයෙන් රචනා කර ඇත.
* සම්පාදනය A.R. අමරසිංහ – 2017 මධ්‍යම පළාත් උපාධි ගුරු විභාගයේ ප්‍රථම ස්ථානය, සාමාන්‍ය දැනිම ලකුණු  92.5 විසිනි. (මධ්‍යම පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා වෙබ් අඩවියේ ඇති ප්‍රතිපල ලේඛනයේ අනු අංක 703 බලා ප්‍රතිපල තහවුරු කරගන්න. – Clck here)

* “Teaching exam general knowledge 1000” book by A.R. Amarasinghe is specially written for national & provincial graduate teacher exams in Sri Lanka.

* මෙම ග්‍රන්ථයෙහි සුවිශේෂතා:

1. විභාග විෂය නීර්දේශය අනුව සම්පුර්ණ ගුරු කේෂත්‍රය, අධ්‍යාපන ප්‍රවණතා, අධ්‍යාපන නවීකරණ, ගුරු සේවය හා පාසල් කළමනාකරණය ආවරණය කරමින් අධ්‍යාපන සාමාන්‍ය දැනීම කරුණු 1000 කින් සමන්විතයි.
2. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න (past exam questions) ඇසුරින් කරුණු සකසා ඇත.
3. නවතම කරුණු වලින් යාවත්කාලිනය (2017 අප්‍රේල් දක්වා).
4. ලංකාවේ වෘත්තීය තරග විභාග පාඨමාලා අධ්‍යනය කර මෙම ග්‍රන්ථය සකසා ඇත.
5. ජාතික / පළාත්  උපාධි ගුරු විභාග සඳහා සම්පාදිත එකම හා මුල්ම අධ්‍යාපන / ගුරු සාමාන්‍ය දැනුම පොත.

* මිල රු. 800/=  යි.
*
ලියාපදිංචි තැපැල් ගාස්තු අප විසින් දරනු ලැබේ.
* පොත මිලදි ගත් විට පහත සේවාවන් නොමිලයේ ලැබේ.

1. වෘත්තීය විෂයයන් ජාතික හා පළාත් පාසල් 2017 හා බස්නාහිර පළාත් චිත්‍ර  2017 ගුරු විභාග සඳහා සැකසු සාමාන්‍ය දැනීම ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සහ පිළිතුරු පත්‍රය (පොත සමඟ තැපැල් කරයි).
2.
ඉලක්ක ප්‍රශ්න පත්‍ර 3 ක් email කරනු ලැබේ. (මාසිකව 1 බැගින්)
3
. ඔබේ විභාගයට වැදගත් වන නවතම ගුරු අධ්‍යාපන කරුණු email කරනු ලැබේ. (මිල දී ගත් දින සිට මාස 6 ක් දක්වා)


*පොත මිලදී ගැනිමේ විස්තර සඳහා click කරන්න.


*විශේෂ අවධානයට: නොවැළැක්විය හැකි හේතුන් නිසා මෙම පොත මිලදි ගත හැක්කේ 2017/12/30 දක්වා සීමිත කාලයකට පමණි. ඉක්මනින් ඔබේ පිටපත ලබාගන්න. (updated 2017/12/15)
බොහෝ දෙනාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි ඉල්ලිම් කරන ප්‍රමාණයට පමණක් පිටපත් මුද්‍රණය කිරිමට අදහස් කරමි. පොතේ පිටපතක් අවශ්‍ය අය ඉක්මනින් දන්වන්න.(updated 2018/02/28)

 


*වටිනා සාමාන්‍ය දැනීම කරුණු ඇතුළත් සාම්පල පි‍ටු නොමිලේ බාගන්න! (A4 printable pdf)
Click the yellow button below & enter valid email.

This slideshow requires JavaScript.


Enter email here for sample and exam tips* අපහසුවක් ඇත්නම් මෙතනින් බාගන්න –> Direct download link


*පොත මිලදී ගැනිමේ විස්තර සඳහා click කරන්න.

Advertisements
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close