ඌව පළාත් ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා සුදුසුකම් ලැබු අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ගුරු සේවයට ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමට 2018.11.01 දින පළවු පුවත් පත් නිවේදනය අදාළව ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2019.03.31 දින පවත්වන ලද ලිඛිත තරඟ විභාගයට අනුව ඉදිරියේදී…

2019 ජුනි 30 බස්නාහිර පළාත් ගුරුවිභාගය ට – “ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම 1000” පොත + ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2 + පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර 5 (සහ පිළිතුරු), හංවැල්ල “සිතුරුවන පොත් හලින්” ලබාගත හැක.

බස්නාහිර පළාත් ගුරු විභාගයට පෙනි සිටින අපේක්ෂකයින්ට, "ගුරු විභාග සාමාන්‍ය දැනිම 1000" පොත + ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 2 (සහ පිළිතුරු), හංවැල්ල "සිතුරුවන පොත් හලින්" ලබාගත හැක. සම්පුර්ණ ගාස්තුව රු. 800/=.…

උපාධි ගුරු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර 5ක් සහ පිළිතුරු නොමිලේ! අවසන් දිනය 2019 ජුනි 22 සෙනසුරාදා

[Special FREE Offer :- 5 Graduate / Diploma Teaching Exam "General Knowledge" Past Papers with All the Answers! - Valid ONLY till 22nd Saturday, June 2019] 2019 බස්නාහිර, උතුරු මැද,…

උතුරුමැද පළාත් උපාධි / ඩිප්ලෝමා ගුරු විභාගය 2019 ජුනි 29 සෙනසුරාදා පැවැත්වේ.

(North Central Provincial Graduate / Diploma Teaching Exam is held on 29th June 2019 at Uthuru Medha Palatha._ 2019 මාර්තු 08 දින අයදුම්පත් කැඳවන ලද උතුරුමැද පළාතේ පාසල්වලට උපාධි /…

2019 මැයි 25 ධර්මාචාර්ය ගුරු තරග විභාගයේ සාමාන්‍ය දැනිම ප්‍රශ්ණ පත්‍රය හා පිළිතුරු

2019 මැයි 25 දින පැවැති ධර්මාචාර්ය ගුරු තරග විභාගයේ සාමාන්‍ය දැනිම ප්‍රශ්ණ පත්‍රය හා පිළිතුරු .pdf පහතින් ඇති සබඳියෙන් බාගන්න. (Download the Dharmacharya teaching past exam paper question and answers…

බන්ධනාගාර නියාමක විභාගය (Prison Guard) (2019 ජුනි 15) සඳහා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු..

2019 මාර්තු 29 දින රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පරිදි ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගර දෙපාර්තමේන්තුවේ (Prison department), බන්ධනාගාර නියාමක නිලධාරි (Prison Guard) අයදුම් කළ අපේක්ෂකයින් සඳහා වන විවෘත තරඟ විභාගය (Open competitive exam)…