උපාධි ගුරු විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර 4ක් සහ පිළිතුරු නොමිලේ! අවසන් දිනය 2019 ජුනි 20 බ්‍රහස්පතින්දා

[SPECIAL OFFER :- 4 Graduate / Diploma Teaching Exam Past Papers with All the Answers FREE! - Valid ONLY till 20th Thursday, June 2019] 2019 බස්නාහිර, උතුරු මැද, මධ්‍යම (ඉංග්‍රීසි…

උතුරුමැද පළාත් උපාධි / ඩිප්ලෝමා ගුරු විභාගය 2019 ජුනි 29 සෙනසුරාදා පැවැත්වේ.

(North Central Provincial Graduate / Diploma Teaching Exam is held on 29th June 2019 at Uthuru Medha Palatha._ 2019 මාර්තු 08 දින අයදුම්පත් කැඳවන ලද උතුරුමැද පළාතේ පාසල්වලට උපාධි /…

2019 මැයි 25 ධර්මාචාර්ය ගුරු තරග විභාගයේ සාමාන්‍ය දැනිම ප්‍රශ්ණ පත්‍රය හා පිළිතුරු

2019 මැයි 25 දින පැවැති ධර්මාචාර්ය ගුරු තරග විභාගයේ සාමාන්‍ය දැනිම ප්‍රශ්ණ පත්‍රය හා පිළිතුරු .pdf පහතින් ඇති සබඳියෙන් බාගන්න. (Download the Dharmacharya teaching past exam paper question and answers…

බන්ධනාගාර නියාමක විභාගය (Prison Guard) (2019 ජුනි 15) සඳහා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු..

2019 මාර්තු 29 දින රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පරිදි ශ්‍රී ලංකා බන්ධනාගර දෙපාර්තමේන්තුවේ (Prison department), බන්ධනාගාර නියාමක නිලධාරි (Prison Guard) අයදුම් කළ අපේක්ෂකයින් සඳහා වන විවෘත තරඟ විභාගය (Open competitive exam)…

වයඹ පළාත් සභා ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා ගුරු විභාගය අවලංගු කෙරේ.

වයඹ පලාත් රාජ්‍යසේවා කොමිෂන් සභාව විසින් 2018.11.23 දින රජයේ ගැසට් පත්‍රයෙන් අයදුම්පත් කැඳවා, 2019.01.26 දින පවත්වන ලද , ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා ගුරු විභාගය අවලංගු කර තිබෙනවා. මීට පෙර අයැදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කළ…

දහම් පාසල් ගුරු සහතික පත්‍ර විභාගය 2019 ජුනි 15 සෙනසුරාදා – පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ විෂය නිර්දේශය

බෞද්ධ දහම් පාසල් ගුරු සහතික විබාගය 2019 ජුනි 15 වන දින පැවැත්වේ. එහි පසුගිය වසරවල විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර, විභාගයේ විෂය නිර්දේශය සහ දහම් පාසැල් ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය 3 ශ්‍රේණිය (1.4…